درباره ما

هدف «رایاد» توانمندسازی معلمان و دبیران سراسر کشور است که از طریق ارائه محتواها و خدمات آموزش الکترونیکی آن را دنبال میکند.

رایاد با شعار عدالت آموزشی - تربیتی فعالیت خود را آغاز نموده و اولویت آن پوشش مناطق کم برخوردار کشور است از همین رو شاخص ترین ویژگی رایاد ارائه محتوای آموزش الکترونیک با تخفیف ویژه(درحال حاضر ۹۰ درصد) برای معلمان مناطق کم برخوردار است.

امید است این حرکت گامی هرچند کوچک در راستای توسعه عدالت آموزشی-تربیتی واقع شود و برای معلمان گرانقدر تجربه‌ای شیرین در عرصه آموزش‌های نوین را رقم زند.

رایاد: ارتقاء معلم - یادگیری دانش آموز