دسته بندیها
عدالت آموزشی
آموزش الکترونیک
خبر
مهارت معلمی
کلمات کلیدی
آموزش الکترونیک
ارتقا معلم
توانمندسازی معلم
یادگیری دانش آموز
فیلم آموزشی
مهارتـ_علمی
خجالتی
کمرویی
مهارتـ_معلمی
رایاد

با كودكان خجالتى و كمرو چگونه برخورد كنيم؟

با دانش آموزي كه به سادگي با سايرين ارتباط برقرار نميكند و به قول معروف خجالتي است، چگونه رفتار كنيم؟ قبل از هر اقدامي، پاسخگويي به چند سؤال مي تواند راهگشا باشد. رفتار دانش آموز را مشاهده كنيم و ببينيم آيا او هميشه كناره گير است يا فقط بعضي اوقات؟

رایاد

کاربرد نرم افزارهای چندرسانه ای در آموزش ابتدایی

تغییرات وســیع در زمینه ي اســتفاده از فناوری ها و تکنولوژی آموزشی، به ويژه در بُعد رســانه ای، مدیران آموزشی را واداشته است که با اســتفاده از رسانه های آموزشی و تکنولوژی، یادگیری را تســهیل كنند و اين دستاوردها را جایگزین تدریس سنتی کلاس درس خود کنند