تربیت مربی روش میزان رایاد

تربیت مربی روش میزان

شرکت: آدم آکادمی برند: آدم آکادمی

تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 100,000 تومان

قیمت برای مناطق کمتر برخوردار: 10,000 توماناستاد محمد جواد علی اکبریان
تعداد درس 43
آزمونها 0
مدت زمان 412 دقیقه
سطح مهارت همه سطوح
زبان فارسی
گواهی نامه بله
ارزیابی بله

برنامه آموزشی

 1. مقدمه

  1. روش میزان مقدمه - 12 دقیقه

 2. فصل 1: تربیت و حوزه های آن

  1. درس ۱: مقدمه - 07 دقیقه

  2. درس ۲: نظریه ساختارگرا و شناخت گرا - 09 دقیقه

  3. درس ۳: تعریف تربیت - 12 دقیقه

  4. درس ۴: حوزه های تربیت - 06 دقیقه

 3. فصل دوم: اصول روش میزان (بخش اول)

  1. درس ۱: مقدمه - 09 دقیقه

  2. درس ۲: اصل یادگیری مبتنی بر تلاش - 08 دقیقه

  3. درس ۳: اصل توجه به تفاوتهای فردی - 11 دقیقه

  4. درس ۴: اصل آزادی عمل حداکثری - 08 دقیقه

  5. درس ۵: اصل کار گروهی - 07 دقیقه

  6. درس ۶: اصل شادابی و نشاط - 08 دقیقه

 4. فصل سوم: اصول روش میزان (بخش دوم)

  1. درس ۱: اصل کرامت انسانی - 30 دقیقه

  2. درس ۲: اصول مسوولیت پذیری، تقید به ارزشهای دینی و خلاقیت - 17 دقیقه

  3. درس ۳: اصل کشف استعدادهای نهفته، هویت ملی و فعالیت - 10 دقیقه

 5. فصل چهارم: کلاس ریاضی در روش میزان

  1. درس ۱: روشهای سنتی آموزش - 09 دقیقه

  2. درس ۲: روشهای دانش آموز محور - 07 دقیقه

  3. درس ۳: فرایند یادگیری در روش میزان - 09 دقیقه

  4. درس ۴: کلاس ریاضی روش میزان؛ فعالیت - 10 دقیقه

 6. فصل پنجم: کلاس فارسی در روش میزان

  1. درس 1: آشنایی با چرخه دمینگ - 15 دقیقه

  2. درس 2: نمایی از کلاس فارسی میزان - 12 دقیقه

  3. درس ۳: نمای کلاس فارسی میزان و فعالیت - 13 دقیقه

  4. درس ۴: کلاس ریاضی روش میزان؛ فعالیت - 10 دقیقه

 7. فصل ششم: کلاس پژوهش در روش میزان

  1. درس ۱: تعریف و فواید بازی - 09 دقیقه

  2. درس ۲: اهمیت بازی - 08 دقیقه

  3. درس ۳: نمایی از زنگ بازی - 09 دقیقه

  4. درس ۴: بازی خوب - 10 دقیقه

  5. درس ۵: انواع بازی - 09 دقیقه

  6. درس ۶: برنامه ریزی بازی ها در روش میزان و فعالیت - 07 دقیقه

 8. فصل هفتم: بازی در روش میزان

  1. درس ۱: روشوزش - 09 دقیقه

  2. درس ۲: داز محور - 07 دقیقه

  3. درس ۳: فراش میزان - 09 دقیقه

  4. درس ۴: کلا - 10 دقیقه

 9. فصل هشتم: کلاس دقت در روش میزان

  1. درس ۱: تعریف دقت - 11 دقیقه

  2. درس ۲: فعالیتهای کلاس دقت - 13 دقیقه

  3. درس ۲: فعالیتهای کلاس دقت - 11 دقیقه

 10. فصل نهم: فوق برنامه

  1. درس ۱: تعریف فوق برنامه در روش میزان - 15 دقیقه

  2. درس ۲: اردوها و مراسم ها - 06 دقیقه

  3. درس ۳: فعالیتهای جاری فوق برنامه - 11 دقیقه

  4. درس ۴: کلا - 19 دقیقه

 11. فصل دهم: ارزشیابی در روش میزان

  1. درس 1: تعریف ارزشیابی در روش میزان - 08 دقیقه

  2. درس 2: تکنیکهای ارزشیابی - 13 دقیقه

  3. درس 3: نمونه ارزشیابی کلی و کارنما - 14 دقیقه

  4. درس 4: نمونه کارنما و تفاوتهای ارزشیابی - 08 دقیقه

  5. درس 5: فعالیت و سخن پایانی - 07 دقیقه


مدرس: محمد جواد علی اکبریانمحتوای مورد نظر خود را انتخاب نموده و از طریق سایت رایاد با ۹۰درصد تخفیف آن را خریداری نمایید.

بعد از خرید محتوای مورد نظر،کد شارژ محتوای مدنظر را دریافت نمایید(در قسمت محصولات آنلاین،در پروفایلش شما نمایش داده میشود)

سپس وارد سایت آکادمی آدم شده و ثبت نام نمایید.

محتوای خریداری شده خود را در سایت آکادمی آدم پیدا کرده،وارد مراحل خرید شده و در مرحله صورت حساب کد تخفیف خود را وارد نمایید تا دوره برای شما فعال شود.

دیگر میتوانید به راحتی هرچه بخواهید از این محتوا استفاده نمایید.

همچنین کد شارژ خریداری شده در قسمت پروفایل شما در سایت رایاد ثبت شده است.