حکمت بازار

حکمت بازار


فروشگاه اینترنتی محتوا، منابع و بسته های آموزشی، برای آموزش مربیان، معلمان، کادر مدارس، شاگردان و خانواده ها، و نیز ساختار سیستمی برای ستاد مدارس، بر اساس رویکرد مدرسه ای حکمت و آموزش و پرورش رسمی.